ایزوگام با کیفیت باید خواص زیر را دارا باشد.

چسبندگی بالا، استحکام و انعطاف بالا.

این ویژگی ها را هر عایقی بطور یکجا داشته باشد بهترین ایزوگام در بین عایق هاست.

به خاطر داشته باشید که گرانترین ایزوگام در بازار هیچ وقت بهترین ایزوگام نیست پس در انتخاب ایزوگام دقت کافی داشته باشید و فاکتورهای گفته شده را رعایت کنید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا