هزینه آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

هزینه آسفالت کاری در تهران و کرج برای متراژهای بیشتر از ۲۰۰ متر مربع به شکل زیر است.

هزینه اجرای آسفالت بیندر با دانه بندی ۰ تا ۲۵ میلیمتر هر مترمربع با ضخامت پنج سانتیمتر ۳۵ هزار تومان است.

هزینه آسفالت کاری با دانه بندی توپکا ۰ تا ۱۹ میلیمتر نیز هر متر مربع با ضخامت پنج سانتی متر۴۰ هزار تومان میباشد.

برای متراژهای بیشتر به تناسب تخفیف تعلق می‌گیرد. 

سپاس از همراهی تان 

پاسخ بدهید

تماس با آسا