در اجرای موضوع قرار داد دقت لازم را به عمل آورده و آن را بدون عیب و ایرادی ودر موعد مقرر به کار فرما تحویل دهد.

در صورتی که موضوع قار داد نیاز به ترمیم و دوباره کاری ناشی از اجرای غیر صحیح توسط پیمانکار را داشته باشد. بایستی به هزینه خود به تعمیر وباسازی اقدام نماید.

جمع آوری وحمل ضایعات حاصله از کار به عهده پیمانکار است.

مسولیت حفظ ونگهداری کلیه ت

پاسخ بدهید

تماس با آسا