در اجرای موضوع قرارداد دقت لازم را به عمل آورده وآن را بدون عیب وایرادی ودر موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد.

در صورتی که موضوع قرار داد نیاز به ترمیم و دوباره کاری ناشی از اجرای غیر صحیح توسط پیمانکار را داشته باشد بایستی به هزینه خود به تعمیر و باسازی اقدام نماید.

جمع آوری وحمل ضایعات حاصله از کار به عهده پیمانکار است.

مسیولیت حفظ ونگهداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات کارفرما بر عهده پیمانکار است وپیمانکار بایستی پس از اتمام قرار داد آنها رابه صورت صحیح و سالم در اختیار کارفرما قرار دهد .

هزینه ایاب و ذهاب ،تامین مسکن وغذای پرسنل

پاسخ بدهید

تماس با آسا