هزینه آسفالت کاری در تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

هزینه آسفالت کاری در تهران در زمستان 98 به شکل زیر می‌باشد.

هر متر مربع آسفالت توپکا با ضخامت یک سانتی متر ۱۰ هزار تومان است. هر متر مربع آسفالت بیندر نیز با یک سانتی متر ضخامت ۹ هزار تومان می‌باشد.

اجرای آسفالت توپکا با ضخامت پنج سانتیمتر ۵۰ هزار تومان و آسفالت بیندر ۴۵ هزار تومان است.

هر متربع زیرسازی ساب بیس به ضخامت ۱۵ سانتیمتر ۱۰ هزار تومان و بیس به ضخامت ۱۵ سانتیمتر ۱۵ هزار تومان است.

هزینه قیرپاشی نیز برای هر متر مربع ۸ هزار تومان است.

پاسخ بدهید

تماس با آسا