هزینه آسفالت محوطه

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

هزینه آسفالت محوطه هر مترمربع به شکل زیر است.

زیرسازی شامل اجرا و کوبیدن مخلوط هر متر مربع با ضخامت ۱۵ سانتی متر، ۱۵ هزار تومان و بیس با ضخامت ۱۵ سانتی متر، ۲۰ هزار تومان است.

هزینه اندود نفوذی امولسیون ۱۰ هزار تومان است. 

هزینه هر متر مربع آسفالت بیندر با ضخامت یک سانتی متر ۹ هزار تومان و قیمت آسفالت توپکا با همین ضخامت ۱۰ هزار تومان است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا