محاسبه هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان و سطوح مشابه به شکل زیر است.

مقدار ایزوگام لازم برای سطح ضربدر قیمت اجرای هر مترمربع ایزوگام.

مقدار ایزوگام مورد نیاز برای سطح برابر است با مارا کل سطح به اضافه ۲۵ درصد سطح.

برای مثال برای ایزوگام کردن سطحی به مساحت ۱۰۰ مترمربع، حدود ۱۲۵ مترمربع ایزوگام لازم است.

اگر قیمت ایزوگام با نصب را هر مترمربع ۱۵ هزار تومان در نظر بگیریم برای سطحی به مساحت یکصد مترمربع، مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰ تومان هزینه باید کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه ایزوگام کاری خود با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا