لیست قیمت ایزوگام در خرداد سال ۹۸

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران هر متر مربع ۱۹ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان هر متر مربع ۱۸ هزار تومان.

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر متر مربع ۱۷ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام آسیا گستر دلیجان هر متر مربع ۱۷ هزار تومان.

قیمت ایزوگام حصار دلیجان هر متر مربع ۱۶ هزار تومان.

قیمت ایزوگام ستاره طلایی هر متر مربع ۱۵ هزار تومان.

قیمت ایزوگام جنت دلیجان هر متر مربع ۱۵ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ آذربام هر متر مربع 15 هزار تومان. 

قیمت نصب هر متر مربع ایزوگام ۳ هزار تومان. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا