قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان در تهران و کرج به صورت زیر است. 

هر مترمربع ایزوگام ستاره طلایی دلیجان نوع فویل دار ۱۴ هزار تومان و قیمت بدون فویل ستاره طلایی هر متر مربع ۱۳ هزار تومان است. 

قیمت اجرای هر متر مربع ایزوگام ۶ هزار تومان است. 

برای متراژهای بیشتر به تناسب تخفیف تعلق می‌گیرد. 

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا