قیمت ایزوگام در کرج

قیمت ایزوگام در کرج هر متر مربع به شرح زیر است. 

قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان هر متر مربع ۲۰ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۶ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران هر متر مربع ۲۰ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۵ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر متر مربع ۱۸ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر ۲۳ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حصار دلیجان هر متر مربع ۱۷ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ آذربام هر مترمربع ۱۷ و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر متر مربع ۱۷ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۲ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام جنت دلیجان هر متر مربع ۱۴ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۱۹ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان هر متر مربع ۱۴ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر ۱۹ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر متر مربع ۱۴ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر ۱۹ هزار تومان. 

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف قابل توجهی تعلق می‌گیرد. 

سپاس از همراهی تان 

شرکت آسا 

تماس با آسا