قیمت ایزوگام جنت دلیجان در تهران و کرج به صورت زیر است.

قیمت ایزوگام فویل دار جنت دلیجان هر متر مربع ۱۴ هزار تومان.

قیمت ایزوگام بدون فویل جنت دلیجان هر متر مربع ۱۳ هزار تومان.

قیمت نصب هر متر مربع ایزوگام ۶ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا