قیمت ایزوگام با نصب در فروردین سال ۹۸

قیمت هر متر مربع ایزوگام با اجرا 15 تا 18 هزار تومان است.

قیمت نصب ایزوگام بدون مصالح هم 3 هزار تومان برای هر مترمربع است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا