آخرین قیمت ایزوگام فویلدار بام گستر دلیجان ثبت 117 هر متر مربع ۱۸ هزار تومان و قیمت با نصب آن ۲۳ هزار تومان است. 

قیمت ایزوگام بدون فویل بام گستر نیز ۱۷ هزار تومان و قیمت با نصب آن ۲۲ هزار تومان است. 

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع تخفیف تعلق می‌گیرد.

سپاس از همراهی تان. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا