قیمت انواع ایزوگام حفاظ آذربام در زمستان سال ۹۸

ایزوگام جردن هر مترمربع  ۱۲ هزار تومان. 

ایزوگام آذر عایق کار هر مترمربع ۱۳ هزار تومان. 

ایزوگام حفاظ ویژه هر مترمربع ۱۳ هزار و پانصد تومان. 

ایزوگام حفاظ صادراتی هر مترمربع ۱۴ هزار تومان. 

ایزوگام حفاظ صادراتی ویژه هر مترمربع ۱۶ هزار تومان.

قیمت نصب ایزوگام نیز هر متر مربع ۵ هزار تومان است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام کاری خود با ما تماس بگیرید.  

1 پاسخ

پاسخ بدهید

تماس با آسا