قیمت ایزوگام آذربام تبریز

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت ایزوگام آذربام تبریز تحویل تهران و کرج در زمستان ۱۳۹۸

قیمت ایزوگام جردن فدیلدار هر مترمربع ۱۲ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۱۷ هزار تومان.

قیمت ایزوگام آذر عایق کار فویلدار هر مترمربع ۱۳ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۰ هزار تومان.

قیمت ایزوگام حفاظ ویژه فویلدار هر مترمربع ۱۳ هزار و پانصد تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۰ هزار و پانصد تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی فویلدار هر متر مربع ۱۴ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۱ هزار تومان است.

قیمت ایزوگام حفاظ صادراتی ویژه فویلدار با وزن ۴۷ کیلوگرم و ضخامت ۴ میلیمتر کامل ، هر متر مربع ۱۷ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۲ هزار تومان.

قیمت ایزوگام بدون فویل محصولات فوق هر متر مربع پانصد تومان ارزانتر است.

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع قیمت ها به تناسبپایین میآید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا