قیمت آسفالت

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت اجرای هر مترمربع آسفالت برای متراژهای بیشتر از 200 مترمربع، با ضخامت یک سانتیمتر 9 هزار تومان است.

با افزایش متراژ به تناسب قیمت آسفالت کاری پایین تر می‌آید. 

هزینه آسفالتکاری برای مساحت های کمتر از 200 مترمربع نیز به نسب بیشتر است.

با سپاس از حسن انتخاب شما

شرکت پیمانکاری آسفالت آیدین سازه اورال 

پاسخ بدهید

تماس با آسا