قیمت آسفالت تنی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت آسفالت تنی تحویل درب کارخانه در آذر ۹۹ به صورت زیر است.

قیمت آسفالت پشت بامی هر تن ۶۰۰ هزار تومان. 

قیمت آسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن ۵۰۰ هزار تومان. 

قیمت آسفالت توپکا ۰۱۹ هر تن ۴۹۰ هزار تومان. 

قیمت آسفالت بیندر ۰۲۵ نیز هر تن ۴۸۰ هزار تومان

سپاس از همراهی تان 

پاسخ بدهید

تماس با آسا