قیمت آسفالت با اجرا در فروردین ۹۸ هر مترمربع ۸ هزار تومان است. این قیمت برای آسفالت بصورت کوبیده شده با ضخامت یک سانتی متر در نظر گرفته شده است. برای دو سانتی متر ضخامت ۱۶ هزار تومان است و با افزایش هر یک سانتی متر ضخامت، مقدار ۸ هزار تومان به قیمت افزوده می‌شود. 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . 

پاسخ بدهید

تماس با آسا