قیمت آسفالت با اجرا هر مترمربع با ضخامت ۱ سانتیمتر کوبیده شده ۸ هزار تومان است. با افزایش هر ۱ سانتیمتر ضخامت، مبلغ ۸ هزار تومان به قیمت آن اضافه می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و برآورد هزینه آسفالت کاری با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا