تعمیر ایزوگام و آسفالت پشت بام آپارتمان. 

 تشخیص نم و رطوبت دیوار و سقف، رفع نشتی در اسرع وقت.

ترمیم درز و ترک خوردگی و شکاف ایزوگام و آسفالت. 

 تعمیر ایزوگام و آسفالت فرسوده و کهنه قدیمی. 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . 

پاسخ بدهید

تماس با آسا